శ్రీ శ్రీకి నివాళిగా..

- సిరాశ్రీ

                       

ఈ 2010 మహాకవి శ్రీ శ్రీ జయంతి సంవత్సరం. దశాబ్దాలపాటు తెలుగు సాహిత్యారణ్యంలో కొదమసింహంలా సంచరించిన కవి. విప్లవానికి మారుపేరు. సామ్యవాదానికి మరో పేరు.

 

                                                సీస పద్యం:

                                                 పద్య తంత్రులు తెంపి, పాత పద్ధతి చింపి,

                                                 తెలుగు కైతకు లయ తెలిపి చూపి

                                                 పెగ్సు రెండు బిగించి, పెన్ను మెడను వంచి

                                                  రాసి వలపు, కైపు రంగరించి

                                                   చండ్రనిప్పులు గక్కి, సామ్యవాదము నొక్కి

                                                  విప్లవాన్ని పలికి  వినుతికెక్కి

                                                  కుర్రకారుని పట్టి - గుండె డప్పును కొట్టి

                                                  విమలమౌ శ్రీశ్రీగ వెలిగె నీవు

 

                                                  కత్తి అంచుల పదునైన కలము నీది

                                                  కటిక చీకటి కాల్చిన కవిత నీది

                                                  ఛాందసానికి చితి  పేర్చు చరిత నీది

                                                  నీదు రచనలెల్లయు మాకు నిజమగు నిధి.
 

 

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం