5   వ భాగం.                                                                                   

 

 

మంత్రాక్షరాల మహాతత్వాలు   

 

పరమ పవిత్రము, మహా మహిమాన్వితము అయిన గాయత్రీ మంత్రంలోని 24 బీజాక్షరాలు, 24 దైవీతత్వాలకు సంబంధించి ఉన్నవి. ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క దేవత యొక్క చైతన్యశక్తి కలిగి ఉన్నవి.

 

1. తత్ - గణపతి - విఘ్ననివారణ, కార్య సఫలత, బుద్ధి ప్రదానం.

2. - నార శింహుడు - పరాక్రమశక్తి, వీరత్వం, ధీరత్వం, పురుషార్ధం, విజయసిద్ధి.

3. వి - విష్ణువు - స్థితికారకుడు కనుక పాలనాశక్తి కలిగి, సర్వజివులను సంరక్షించి, జీవికను

    ప్రసాదించును.

4. తుః - శివుడు - కళ్యాణకారకుడు, ఆత్మపరాయణతనిచ్చి, పతనం కాకుండా కాపాడును.

5. - కృష్ణుడు - యోగశక్తి, ఆత్మనిష్ట, వైరాగ్యం, జ్ఞానం, సౌందర్యం, సరసత్వాదులు ప్రసాదించును.

6. రే - రాధ - ప్రేమశక్తికి అధిష్టాత్రి కనుక ప్రేమను పెంచి అసూయాద్వేషాదులు పోగొట్టును.

7. ణ్యం - లక్ష్మి - ఐశ్వర్యశక్తి, ధన ధాన్య వైభవ సుఖసంపదలిచ్చును.

8. - అగ్ని - తేజోశక్తి, శక్తి సామర్ధ్యాలు ప్రసాదించును.

9.  ర్గః - ఇంద్రుడు - రక్షాశక్తి, రోగ, చోర, శతృ, భూత ప్రేత పీడల నుండి రక్షించును.

10 దే - సరస్వతి - జ్ఞానశక్తికి అధిష్టాత్రియై, జ్ఞానం, వివేకం, దూరదర్శత, బుద్ధి వికసత ప్రదానం

     చేయును.

11. - దుర్గ - దమన శక్తియుతమై, దుష్టులను, శత్రువులను నాశనం చేసి, భక్తులను రక్షించి

       సమస్త విధాలైన శక్తి సామర్ధ్యాలను ప్రసాదించును.

12. స్య - హనుమంతుడు - నిష్టాశక్తికి ఆధారం. నిర్భయత్వం, కర్తవ్య పరాయణత, విశ్వాసం,

       బ్రహ్మచర్య పాలన శక్తి ప్రసాదించును.

13. ధీ - పృధ్వి - ధారణ శక్తికి దేవత, ధైర్యం, గంభీరత్వం, క్షమాగుణం, నిరంతత్వం ప్రసాదించును.

14. - సూర్యుడు - ప్రాణశక్తికి ఆధారం. ఆయురారోగ్య ప్రదాత.

15. హి - శ్రీరాముడు - మర్యాదాశక్తి కలిగి, ధర్మం, శీలం, క్షమ, సంయమనం, మైత్రి,

      ప్రేమలనిచ్చును.

16. ధి - సీత - తపశక్తికి అధిదేవతై, సాత్వికత్వం, నిర్వికారత్వం, అధ్యాత్మికోన్నతికి మార్గం

       చూపించును.

17. యో - చంద్రుడు శాంతి శక్తి కలిగి, దుఃఖం, కోపం, పగ, తృష్ణ మొదలైన వికారాలను అణచి,

      సర్వస్య శాంతినిచ్చును.

18. యోః - యముడు కాలశక్తికి అధిష్టాత, స్ఫూర్తి, జాగరూకత, సమయ సదుపయోగం, ప్రదానం

      చేసి మృత్యుభయాన్ని నివారించును.

19. నః - బ్రహ్మ - సృష్ణి శక్తికి ఆధారమైన బ్రహ్మ జడ చేతవాదులను సృష్ణించి వర్ధిల్ల చేయును.

20. ప్ర - వరుణుడు - రసశక్తి కలిగిన వరుణుడు, భావుకత, కోమలత, దయ, మధురత్వం, సరసత,

      కళాప్రియత్వం కలిగించును.

21. చో - నారాయణుడు - ఆదర్శ శక్తికి మూలం. శ్రేష్టత్వం, ఆకాంక్ష, దివ్య గుణమయుత,

      ధర్మస్వాభావం ప్రదానం చేయును.

22. హయగ్రీవ - సాహస శక్తికి మూలం. ఉత్సాహం, నిర్భయత్వం, సాహసం, శౌర్యధైర్యాలను

     ప్రేరేపించును.

23. యూ - హంస - వివేక శక్తియుక్తమైన హంస, భవిష్యజ్ఞానం, సత్సాంగత్యం, దూరదర్శిత్వం,

     ఉజ్వల యశస్సు, ఉత్కృష్టాహారం, సంతోషాలనిచ్చును.

24. త్ - తులసి -సేవాశక్తికి అధిష్ట్తాత్రి, సేవాబుద్ధిని, ఆత్మశాంతిని ఇచ్చి సత్కర్మాచరణకై     

     ప్రేరేపించును.

 

24 తత్వాలకు ప్రత్యేక గాయత్రీ మంత్రాలున్నాయి.

వీరు కాక మంత్రంలోని 24  బీజాక్షరాలను ఆవహించిన కామ్య ఫలప్రదాత్రులైన 24 గురు అధిష్టాన దేవతలు వీరే.

 

1. - వామదేవి

2. త్ - ప్రియా

3.  - సత్యా

4. వి - విశ్వా

5. తు  - భద్రా

6. ర్వ - విభావతి

7. రే - జయా

8. ణ్యం - శాంతా

9. - కాంతా

10. ర్గో - దుర్గా

11. దే - సరస్వతి

12. - విద్రుమ

13. స్య - విశాలా

14. ధీ - వ్యాపినీ

15. - విమలా

16. హి - తమోపహారిణి

17. ధి - సూక్ష్మా

18. యోః - విశ్వయోని

19. యో - జయా

20, - వశా

21. ప్ర - పద్మాలయా

22. చో - పరాశోభా

23.  - భద్రిణి

24. యాత్ - త్రిపదా

 

అతి శక్తివంతమైన శ్రీ గాయత్రీ మహమంత్రంలోని బీజాక్షరాల మహిమ అపారం. అనన్యం, సర్వసిద్ధిప్రదం.

 

1. - అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టునది

2. త్స - ఉపపాతకములను నివారించునది

3. వి - మహాపాతములను నివారించునది

4. తు - దుష్టగ్రహ దోషాలను నివారించునది.

5. ర్వ - భ్రూణహత్యా దోషాలను నివృత్తి చేయునది

6. రే - తెలియక చేసిన పాపాలను పోగొట్టునది

7. ణి - తినకూడని వాటిని తిన్న దోషాన్ని పరిహరించునది.

8. యం - బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని నశింపచేయునది

9. - పురుష హత్యా పాతకాన్ని పోగొట్టునది.

10. ర్గో - గోహత్యా దోషాన్ని నివృత్తి చేయునది.

11.  దే - స్త్రీహత్యా పాతకాన్ని పోగొట్టునది

12. - గురు హత్యాపాపాన్ని నివారించును.

13,. స్య - మానసిక దోషాలను నివారించును

14. ధీ - మాతృ, పితృ వధా పాతకాన్ని పరిహరించును.

15. - పూర్వ జన్మార్జిత పాపాల నుండి రక్షించును

16. హి - అనేక పాప సమూహాలను నశింపచేయును

17. ధి - ప్రాణి వధ చేసిన పాపం నుండి కాపాడును

18. యోః - సర్వపాపాలను నివృత్తి చేయును.

19. యో - సర్వపాపాలను నివృత్తి చేయును

20. నః - ఈశ్వరప్రాప్తి నిచ్చును

21. ప్ర - విష్ణులోక ప్రాప్తి

22. చో - రుద్రలోక ప్రాప్తి

23. - బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి

24. యాత్ - పరబ్రహ్మైక్య సిద్ధి ప్రసాదించును.

 

గాయత్రీ కవచంలో ఉన్న రూపాలు తానే అయిన దేవి ఇలా వర్ణించబడింది.

గాయత్రి - తూర్పు దిక్కును

సావిత్రి - దక్షిణ దిక్కును

సంధ్యాదేవి - పడమర దిక్కును

సరస్వతి - ఉత్తర దిక్కును

పార్వతి - ఆగ్నేయాన్ని

జలశాయని - నైరుతిని

పవమాన విలాసిని - వాయువ్య దిక్కును

రుద్రాణి - ఈశాన్య దిక్కును రక్షీంచుగాక

తుత్ - పాదాలను

సవితుః - జంఘలను

వరేణ్యం - కటిని

భర్గః - నాభిని

దేవస్య - హృదయాన్ని

ధీమహి - చెక్కిళ్ళను

ధియః - నేత్రాలను

యః - లలాటంను

నః - శిరస్సును

ప్రచోదయాత్ - శిఖా భాగాన్ని రక్షించుగాక.

ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే మన శరీరంలోని ప్రతిభాగమ్ శ్రీ గాయత్రీ మాత రక్షణ కవచంలో భద్రంగా ఉంటాయి.

 

తత్ - శిరస్సు

సకారం - ఫాలం

వి - నేత్రాలు

తు - కపోలాలు

- నాసాపుటాలు

రే - ముఖం

ణి - పైపెదవి

యం - కింది పెదవి

- మద్య భాగం

ర్గో - చుబుకం

దే - కంఠం

- భుజాలు

స్య - కుడి చేయి

ధీ - ఎడమ చేయి

- హృదయం

హి - ఉదరం

ధి - నాభి

యో - కటి

యో - మర్మప్రదేశం

నః - తొడలు

ప్ర - జానువులు

చో - జంఘం

- గుల్ఫం

యా - పాదాలు

త్ - సర్వ అంగాలు

 

ఈ విధంగా మన దేహంలోని సర్వ అంగాలను పరిరక్షించమని ఆ తల్లిని వేడుకుందాం.

 

అందుకే అనంతమైన, అంతరిక్షంలో వెలిగే జ్యోతిర్గోళలకు, వెలుగునిచ్చు పరంజ్యోతి గాయత్రీ మాత శక్తి అపారం. అత్యద్భుతం.

 

 
     

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము.    మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది. (Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 
 

Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
 
సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.
     
Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech